รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล

My precious time at English in Chester My friends in Buddhist Meditation Centre

  I still remember the first day (O…

“มหาวิทยาลัยสงฆ์กับบทบาททางสังคม”

Share on FacebookShare on TwitterShare o…

บรรยายเศรษฐกิจพอเพียง “Buddhist life in modern world : A self suffient Economy of The King Rama 9 of Thailand”

Share on FacebookShare on TwitterShare o…

“ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย : ทุนฝึกอบรมวิปัสสนาจารย์”

Share on FacebookShare on TwitterShare o…

“พุทธนวัตกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : ศีล ๕ สำหรับเยาวชน”

Share on FacebookShare on TwitterShare o…

ศาสนาเพื่อสันติ (ตอนที่ ๒)

Share on FacebookShare on TwitterShare o…

ศาสนาเพื่อสันติ (ตอนที่ ๑)

Share on FacebookShare on TwitterShare o…

ห้ามพระสึก!นักวิชาการชี้ชัด”ขัดธรรมวินัย-รธน.”

ห้ามพระสึก!นักวิชาการชี้ชัด”ขัดธรร…

แด่…เยาวชนที่น่าสงสารที่สุดในประเทศนี้?

แด่…เยาวชนที่น่าสงสารที่สุดในประเท…

ชั้น ประโยค ๑-๒

ชั้น ประโยค ป.ธ.๓

  • วิชาบาลีไวยากรณ์
  • วิชาแปลมคธเป็นไทย
  • วิชาสัมพันธ์ไทย

ชั้น ประโยค ป.ธ.๔

  • วิชาแปลมคธเป็นไทย
  • วิชาแปลไทยเป็นมคธ

ธรรมศึกษาชั้นตรี

  • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
  • วิชาธรรม
  • วิชาพุทธประวัติ
  • วิชาเบญจศิลเบญจธรรม

ธรรมศึกษาชั้นโท

  • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
  • วิชาธรรม
  • วิชาอนุพุทธประวัติ
  • วิชาวินัย(อุโบสถศิล)

ธรรมศึกษาชั้นเอก

  • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
  • วิชาธรรมวิจารณ์
  • วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
  • วิชาวินัย(อุโบสถศิล)

“มหาวิทยาลัยสงฆ์กับบทบาททางสังคม”

Share on FacebookShare on TwitterShare o…

บรรยายเศรษฐกิจพอเพียง “Buddhist life in modern world : A self suffient Economy of The King Rama 9 of Thailand”

Share on FacebookShare on TwitterShare o…

ศาสนาเพื่อสันติ (ตอนที่ ๒)

Share on FacebookShare on TwitterShare o…

ศาสนาเพื่อสันติ (ตอนที่ ๑)

Share on FacebookShare on TwitterShare o…

กิเลส 10

 Share on FacebookShare on TwitterShare…

บุญกิริยาวัตถุ 10

 Share on FacebookShare on TwitterShare…

อริยมรรคมีองค์ 8

 Share on FacebookShare on TwitterShare…