รายการเข้าท่า “คอมพิวเตอร์ช่วยสอนความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6”

“อาจารย์มจร”ยันคอมพิวส์เตอร์ช่วยสอนความถนัดทางภาษาบาลีPAT7.6ได้

วันที่ 9 ก.ค.2561 รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาลีพุทธโฆษ  อดีตสามเณรนาคหลวง ป.ธ.9 ได้ออกเข้าท่าทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เรื่องคอมพิวส์เตอร์ช่วยสอนความถนัดทางภาษาบาลีPAT7.6